News/Nuus

Crispy Groep

Crispy Groep is ’n Dutoit BEE inisiatief waarin plaas- en pakhuiswerkers saam met Dutoit kragte gesnoer het om ’n suksesvolle kommersiële boerdery en verkoelingsaanleg in die Ceres distrik te vestig. Crispy Groep is die houermaatskappy van Crispy Coolers en Crispy Farming, wat oorspronklik bestaan het uit 1 410 aandeelhouers. Een van die hoofvereistes van ’n Crispy aandeelhouer is onder andere dat die persoon ’n werknemer by die Dutoit- of Crispy Groep moet wees. Crispy Coolers is gedurende 2003 tot stand gebring, waarna Crispy Farming in 2004 gevolg het. Adrian Mars, Verkoelingsassistent Crispy Coolers, is ten volle verantwoordelik vir die bedryf van die verkoelingsaanleg, wat 22 BA kamers insluit met ‘n kapasiteit van 30 000 grootmaathouers.

 

Die behoefte, binne die Crispy Groep, het toenemend ontstaan waar die Crispy Beleggings-aandeelhouers hulle aandele wou verkoop. Op daardie stadium was daar ’n toenemende hoeveelheid Crispy Beleggings-aandeelhouers (aftredes en pensionarisse) wat hul diens verlaat het. Na aanleiding van hierdie behoefte, het die Direksie van Crispy Beleggings in 2015 besluit om ‘n vrywillige aanbod aan die Crispy Beleggings-Aandeelhouers te maak vir die terugkoop van hul aandele. ’n Onafhanklike waardeerder is aangestel om die waardasie te evalueer en te verseker dat ’n billike aanbod ondersteun kan word. Onafhanklike belastingadvies, prokureurs, waardeerders en ouditeure is ook genader.

 

As gevolg van verskeie wetlike prosedures, vereistes en kennisgewings het die proses ongeveer 17 maande, vanaf September 2015 tot Januarie 2017, geduur. Professionele konsultante en adviseurs wat waardeerders, belastingkundiges, ouditeure en prokureurs insluit, is gebruik om die proses te finaliseer. Die aanboddokument is voorberei en deur middel van ongeveer 20 kleingroepievergaderings binne die Crispy Groep en Dutoit-afdelings aan elke aandeelhouer, in samewerking met die Crispy Beleggings-Direkteure, oorhandig. Hierdie geleentheid het die nodige tyd vir vrae en antwoorde beskikbaar gestel. ’n Onafhanklike finansiële konsultant is genader om die kleingroepievergaderings te lei, met die doel om aan elke aandeelhouer die nodige inligting te voorsien om ‘n ingeligte besluit te neem. Na verskeie kleingroepievergaderings het elke Crispy Beleggings-aandeelhouer die geleentheid gehad om op hul eie tyd, sonder enige druk, die aanbod te aanvaar.

 

Na afloop van die spertyd, het ongeveer 85% van die Crispy Beleggings-aandeelhouers, wat die aanbod ontvang het, die Direksie se aanbod vir die terugkoop van die aandele aanvaar. As gevolg van Dutoit se positiewe uitkyk op die Crispy Groep se langtermyn finansiële groei, het hierdie verwikkelinge die geleentheid geskep vir Dutoit om hulle aandelebelang van 35% tot ‘n maksimum van 49% te verhoog. Die Crispy Beleggings-aandeelhouers besit die meerderheid aandele van 51% in die Crispy Groep.

 

Die Crispy Groep het volle toegang tot die ondersteuningstruktuur van Dutoit, wat tegniese-, produksie-, verpakking-, bemarking-, arbeid-, admin- en finansiële dienste insluit. Tanith Freeman, Produkontwikkelings Bestuurder: Dutoit Agri, is betrokke by verskeie projekte by Crispy Farming om produkontwikkeling te verbeter. 

 

Sedert die aankoop van die Crispy plase, is daar oor die jare gepoog om onekonomiese boorde te vervang, asook die samestelling van vrugtipes en om kultivars meer markverwant te maak.

 

Crispy Farming se produksamestelling bestaan uit ongeveer 20% appels, 61% pere en 19% nektariens. Binne die appelkategorie word daar op vroeë appels gefokus. Die grootste aanplantings is Royal Beaut. Aangesien die area hom so goed vir die produksie van hoë waarde blospeerkultivars leen, is 30% van die totale hektare Forelle. Die nektariens is ‘n versameling van kultivars wat van middel November tot Februarie ryp word. Die versameling is afkomstig van verskeie teelprogramme oor die wêreld en fokus daarop om die beste in hul tydgleuf te wees.

 

Na die hoë insette op ‘n vroeë stadium van Crispy Farming, is die doelwit om nou die bestaande aanplantings se waarde te maksimeer en die grootskaalse boerdery se potensiaal te ontwikkel wat tot aansienlike groei kan lei. Die Crispy Groep bou vandag steeds voort op die positiewe verwikkelinge wat die afgelope aantal jare plaasgevind het.                                

 

Vir meer inligting

Johannes Engelbrecht: Finansiële Direkteur - Dutoit Groep

Tel: +27 (0)23 312 3136

johannes@dutoit.com