News/Nuus

Opleiding

DIE SLEUTEL TOT INNOVERING EN VERHOOGDE PRODUKTIWITEIT 

Dutoit Agri beskou sy mense as een van die belangrikste bates in die Maatskappy. Dit is immers ons mense wat die elke dag se take wat noodsaaklik vir die voortsetting van werksaamhede is, verrig. 

Opleiding is een van die kernbeginsels vir die ontwikkeling van ‘n maatskappy. Ons leef in ‘n snel veranderende wêreld waar nuwe tegnologie daagliks ontwikkel en wetenskap gedurig nuwe kennis opdoen. Landbou is ‘n hoogs wetenskaplike bedryf waar voortdurend gestreef word na metodes om die beste produksie-uitsette te verkry. Dutoit streef daarna om op die voorpunt van kennis te bly en die beste tegnologie in te span tot voordeel van die besigheid. 

Om hierin te slaag, is voortdurende opleiding noodsaaklik. Dit help byvoorbeeld nie ons het die beste rekenaarprogramme en weet nie hoe om dit ten beste te benut nie. Ons leef ook in ‘n wêreld waarin ons as mense onsself moet kan handhaaf. Die lewe kan stresvol wees en hoë eise aan ons stel, daarom is die ontwikkeling van lewensvaardighede (soft skills) en persoonlike groei noodsaaklik. 

Dutoit het, soos die meeste landbou-organisasies, ‘n spitstyd wanneer al die aandag op die afhaal van die oes is. Dan is daar die kort periode na die oes en voor die volgende oes waartydens talle take uitgevoer moet word. Hieronder tel dan die skep en benutting van opleidingsgeleenthede. Daar is ook die deurlopende programme wat by die Koue Bokkeveld Opleidingsentrum aangebied word om werknemers te ontwikkel. Die afgelope tyd is egter baie aandag gegee aan ander programme wat op groot skaal aangebied is en wat veral gemik was op die ontwikkeling van Bestuurspersoneel. 

Ons noem net enkele daarvan: 

 1. Leadership for Life program: Dutoit Groente en Dutoit Vrugte (Ons beoog om nog groepe by Dutoit Vrugte op te lei). 
 2. PST Excel opleiding op beginners-, interim- en gevorderde vlak. 
 3. Sage People Opleiding: Loondames. 

Prophyta program en Experico opleiding: Produksiebestuurders. Die mense wat die opleiding bygewoon het, getuig van hoeveel hulle daar geleer het. Die inhoud het onder andere die volgende onderwerpe bevat: Vrugte kortkursus, Agrimotion and Fruitlook Irrigation Workshop, Fruit Quality and Maturity, Post Harvest Diseases and Handling of Fruit. 

Wat is die voordele van opleiding? 

 1. Verhoogde werknemertevredenheid: Elke werknemer se dienste is van hoë waarde en die maatskappy poog om elkeen se vaardighede te ontwikkel. 
 2. Aanspreek van leemtes: Beter kennis lei tot meer vaardighede en vinniger werkswyses. 
 3. Meer innovasie: Dikwels is dit net een stukkie ontbrekende kennis wat kan help om nuwe werksmetodes te ontwikkel. 
 4. Verlaagde personeelomset: Persoonlike ontwikkeling lei tot groter werkstevredenheid. 
 5. Vermindering van foute en ongelukke: As die regte en veilige werksmetodes aan werknemers bekend is, lei dit tot ‘n veiliger werkomgewing vir hulleself. 
 6. Minder toesighouding: Wanneer werknemers hulle take goed verstaan, verminder dit die noodsaak om voortdurend te kontroleer of die take reg uitgevoer word. 
 7. Verbeterde werknemeruitsette en produktiwiteit: Opleiding help werknemers om hulle rol in die maatskappy beter te verstaan om hul take produktief met selfvertroue uit te voer. 
 8. Ontwikkeling van die talentpoel: Wanneer meer mense ‘n taak onder die knie het, lei dit tot minder krisisse wanneer sleutelpersoneel skielik diens verlaat, omdat daar iemand is om die gaping te vul. 
 9. Ontsluit mense-potensiaal: dikwels is daar versteekte talent onder werknemers, wat eers ontdek word wanneer hulle verder opgelei word en meer geleenthede gebied word om te ontwikkel. 
 10. Ontwikkeling van spangees: Wanneer spanbouprogramme aangebied word, lei dit dikwels tot die ontwikkeling van ‘n nuwe spangees wat tot voordeel van spanwerk is.